Raporty

tlo-6
Cyranki, fot. Marek Zadrożny

E40 waterway: impacts on protected areas in Poland, Belarus and Ukraine 

Budowa drogi wodnej E40 będzie miała ogromny negatywny wpływ na obszary chronione, gatunki oraz siedliska w Polsce, Ukrainie i Białorusi. Przez sam wzgląd na skalę oddziaływania na przyrodę, projekt budowy drogi wodnej E40 powinien zostać porzucony. 

Droga wodna E40 będzie miała bezpośrednie i pośrednie negatywne oddziaływanie na 193 obszary chronione prawem międzynarodowym oraz 139 obszarów chronionych prawem krajowym. Wpływ ten będzie znaczący na poziomie europejskim, a realizacja inwestycji leży w całkowitej sprzeczności z międzynarodowymi i europejskimi zobowiązaniami w zakresie różnorodności biologicznej, w tym wynikającymi z Konwencji o różnorodności biologicznej, Konwencji Ramsarskiej i Berneńskiej. W Polsce zostaną także złamane zapisy Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności

Przeczytaj dokument „E40 waterway: impacts on protected areas in Poland, Belarus and Ukraine”

Analysis of selected possible impacts of potential E40 Inland Waterway development in Belarus and Ukraine on hydrological and environmental conditions of neighbouring rivers and wetlands

W studium wykonalności z 2015 r. opisane zostały trzy możliwe warianty budowy nowego kanału w Polsce w ramach projektowania drogi wodnej E40.  Warianty te zakładają potrzebę wybudowania kanałów żeglownych w zlewniach Wisły i Bugu. 

W raporcie wykazano, że chwilowe zapotrzebowanie na wodę w kanałach w wariantach 1, 2 i 3 wynosi odpowiednio 13,69 m3 /s, 12,45 m3 /s i 10,96 m3 /s. Około 97% tego zapotrzebowania wiąże się ze  śluzowaniem. W raporcie ustalono, że zasoby wodne rzek Wieprz, Tyśmienica, Bystrzyca i Wilga są  niewystarczające, by umożliwić funkcjonowanie kanałów. Autorzy wykazują, że wykorzystanie wody z Bugu w którymkolwiek z wariantów funkcjonowania kanałów spowoduje spadek częstotliwości wylewów rzeki średnio o 17,5% oraz wzrost częstotliwości susz o 172%. 

Przeczytaj dokument „Analysis of selected possible impacts of potential E40 Inland Waterway development in Belarus and Ukraine on hydrological and environmental conditions of neighbouring rivers and wetlands”

European Amazonia. Nature-based tourism development scenario for Polesia 

Polesie to naturalne krajobrazy, rozlewiska rzek, największe mokradła w Europie, bogate tradycje i dziedzictwo kulturowe, niezliczona liczba gatunków roślin i zwierząt, unikalnych lasów  zalewowych, łąk i trzęsawisk. Ekspertyza scenariuszy rozwoju turystyki przyrodniczej wykazała ogromny potencjał rozwoju zrównoważonej turystyki przyrodniczej na Polesiu. Raport przygotowany przez międzynarodowy zespół przedstawia możliwe scenariusze rozwoju turystyki na obszarze Polesia – Amazonii Europy

 

Przeczytaj dokument „European Amazonia. Nature-based tourism development scenario for Polesia”

Economic assessment of reconstruction plans for the inland waterway E40

Ekspertyza ekonomiczna ujawnia, że budowa drogi wodnej E40 będzie wiązała się ogromnymi nakładami, dużym ryzykiem inwestycyjnym oraz negatywnymi konsekwencjami dla środowiska. W Polsce i w Białorusi problemy mogą być na tyle poważne, że droga wodna E40 może być w ogóle nieopłacalna. Tylko odcinek drogi wodnej E40 poniżej Kijowa w Ukrainie może mieć rzeczywisty sens ekonomiczny. Zdaniem ekspertów, rządy i inwestorzy powinni uznać, że śródlądowa droga wodna E40 w Polsce, w Białorusi i w Ukrainie ma znikomy potencjał gospodarczy. Tym samym powinni skupić się na strategicznym rozwoju połączeń drogowych i kolejowych.

Przeczytaj dokument „Economic assessment of reconstruction plans for the inland waterway E40″ 

Cost-benefit analysis of the E40 waterway in Poland

Analiza kosztów i korzyści budowy drogi wodnej E40 w Polsce. Analiza ukazuje długoterminowe straty liczone w miliardach euro, które miałyby wynikać z budowy kluczowej części proponowanej drogi wodnej, biegnącej z Gdańska (Wisłą po Dęblin) do Brześcia w Białorusi. Raport podsumowuje, że budowa około 700-kilometrowego polskiego odcinka drogi wodnej jest zbyt kosztowna, aby była ekonomicznie uzasadniona. Stwierdzono również, że żegluga będzie konkurować z ekologicznym transportem kolejowym, powodując duże szkody w środowisku.

Przeczytaj dokument „Cost-benefit analysis of the E40 waterway in Poland”