Polityka prywatności

tlo-5

Obowiązek informacyjny


W trosce o najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych naszych Członków, Sympatyków, Współpracowników, Grantodawców, Wolontariuszy oraz Pracowników, nasze Towarzystwo profesjonalnie dba o bezpieczeństwo danych razem z Polskim Centrum Certyfikacji Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych.

Szanowni Państwo,
Zgodnie Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach przy ul. Odrowąża 24, Marki 05-270, posiadające nr KRS: 0000015808, NIP: 9570553373, REGON: 190524320 (dalej Stowarzyszenie OTOP), posiadające numer kontaktowy: +48 22 761 82 05 oraz adres e-mail: biuro(at)otop.org.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z poniższymi zasadami:
1) jeżeli otrzymaliśmy od Państwa informację na e-mail interwencyjny (ekointerwencje(at)otop.org.pl), Państwa dane są przetwarzane ze względu na kontakt, jaki nastąpił i próba ustalenia zdarzenia ewentualnie udzielenie pomocy. Powyższe cele są naszym usprawiedliwiony interesem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nie będziemy trzymać dłużej Państwa danych, niż zwyczajowo w takich sytuacjach jest to przyjęte, czyli przez czas wymiany korespondencji, rozwiązania sytuacji przez Państwa opisanej oraz nadzorze, czy kwestia się powtórzy;
2) jeżeli chcą Państwo zostać członkiem naszego Stowarzyszenia OTOP i w związku z tym zostało wysłane do nas Państwa zgłoszenie lub zapytanie, przesłane dane osobowe są przetwarzane w związku z dążeniem do przyłączenia się do nas (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Nie będziemy trzymać dłużej Państwa danych, niż zwyczajowo w takich kontaktach to jest przyjęte, czyli przez czas wymiany korespondencji, a w przypadku dołączenia do Stowarzyszenia OTOP – zgodnie z pkt. 3);
3) jeżeli są Państwo członkiem naszego Stowarzyszenia OTOP, dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji zawartej umowy o członkostwo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ponadto każdy członek Stowarzyszenia przynależy do Walnego Zebrania Członków, których zadania są przedstawione w statucie Stowarzyszenia OTOP, co wynika również z przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Nie będziemy trzymać dłużej Państwa danych, niż jest to wymagane przepisami prawa oraz zgodnie z naszym statutem opisującym utratę członkostwa;
4) w przypadku współpracy na poziomie regionalnej jednostki organizacyjnej, przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego usprawiedliwionego interesu, którym jest koordynacja działalności naszych przedstawicieli, co wynika z przepisów prawa ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz z naszego statutu i na jego mocy utworzonego regulaminu działania grup lokalnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO;
5) będąc pracownikiem firmy, z którą współpracujemy, Państwa dane służbowe przetwarzane są celem realizacji usług lub umów, jakie wiążą nas z Państwa pracodawcą, który nam udostępnił dane służbowe (kontaktowe), w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane będziemy wykorzystywać tylko przez czas realizacji umowy, a następnie gdy będzie to konieczne, do czasu przedawnienia roszczeń;
6) gdy inicjują Państwo kontakt przez formularze internetowe zamieszczone na naszych stronach internetowych lub serwisach społecznościowych, będziemy z Państwem kontaktować się w celu odpowiedzi na zadane pytanie, co jest naszym usprawiedliwionym celem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe w tym przypadku będą przechowywane przez czas zwyczajowo przyjęty w takich konwersacjach. Możemy też otrzymać zapytanie od Państwa wraz z danymi kontaktowymi od innych Administratorów danych, którzy umożliwiając przesłanie do nas takich formularzy, np. https://www.facebook.com;
7) w przypadku potencjalnych pracowników Państwa dane przetwarzane są celem rekrutacji oraz późniejszego zatrudnienia w Towarzystwie. Udostępniane dane są wskazane w przepisach prawa pracy, a będą zbierane celem podpisania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz lit. b) RODO, chyba że prześlą nam Państwo więcej swoich danych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Państwa dane osobowe będą usuwane. Dodatkowo pragniemy poinformować, że Państwa dane kontaktowe możemy uzyskać z ogłoszeniami lub od osób polecających;
8) będąc naszym pracownikiem, dane osobowe przetwarzamy zgodnie z upoważnieniem zawartym w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), celem realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w przypadkach wyrażenia przez Państwo zgody – w celu wskazanym w jej treści;
9) chcąc być naszym zleceniobiorcą, lub gdy umowa zlecenia została już podpisana, dane osobowe przetwarzane są w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez czas trwania umowy;
10) będąc naszym wolontariuszem, możemy dane osobowe przetwarzać zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
11) dane członków Zarządu Stowarzyszenia OTOP przetwarzamy zgodnie z jego statutem, regulacjami wewnętrznymi oraz przepisami prawa, w tym ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dotyczy to również członków komisji rewizyjnej, a także członków Rady programowej, gdy ta zostanie powołana;
12) w przypadku wzięcia udziału w programach edukacyjnych OTOP – Państwa dane przetwarzamy w związku z podpisaną deklaracją (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
13) jeżeli wpłacili Państwo darowiznę na rzecz naszego Towarzystwa (albo przekazali 1% w ramach rozliczenia PIT), bądź napisaliśmy do Państwa z prośbą o wsparcie, dane są przetwarzane w celu wykonania umowy darowizny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
14) będąc obserwatorem MPPL, Państwa dane kontaktowe/identyfikacyjne możemy pozyskiwać od naszych Obserwatorów regionalnych, do których Państwo się zgłosili. Przetwarzamy je w celu realizacji zadań statutowych oraz realizacji ewentualnie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
15) w przypadku przystąpienia do konkursu, Państwa dane przetwarzamy na podstawie dostarczonego regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a listę laureatów publikujemy zgodnie z naszym uzasadnionym interesem, którym jest transparentność prowadzenia konkursów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
16) gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (reklamy/newsletter) o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, do czasu wycofania zgody, możemy Państwu przekazywać określoną treść związaną z wydarzeniami/reklamą naszego Stowarzyszenia OTOP;
17) wspierając nas w różnych akcjach społecznych, przetwarzamy Państwa dane celem realizacji naszych zadań statutowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), co jest naszym usprawiedliwionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Gdy akcja kończy się złożeniem oficjalnego pisma/petycji, przekazujemy ją na podstawie Państwa zgody w związku z czynnym udziałem w naszej akcji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe, niewymagane przepisami prawa, będziemy przetwarzać na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu np. rekrutacji (gdy prześlą nam Państwo swoje zdjęcie) lub kontaktu z naszym Towarzystwem, bądź w innych celach wskazanych podczas podawania danych na podstawie zgody. Proszę pamiętać, że zgodę można wycofać w dowolnym momencie, a jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO możemy, w wybranych przypadkach nie naruszając Państwa prawa, wysłać korespondencję reklamową związaną z naszą działalnością statutową, co stanowi usprawiedliwiony interes Administratora. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO, lub wycofania zgody (gdy taka była wyrażona na mocy art. 10 ust. 2 uśude) przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tym celu.

Dane osobowe będą przechowywane przez wskazany czas, w tym (jeżeli go nie wskazano powyżej) zgodnie z wymogami obowiązującego prawa (podatkowego, księgowego) lub wymogami odrębnego Administratora, gdy jesteśmy jego podmiotem przetwarzającym. Czas przetwarzania może zostać wydłużony w związku z ewentualną obroną przed roszczeniami lub ich dochodzeniem przed uprawnionymi organami, na co pozwala art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z terminami przedawnienia roszczeń.
Odbiorcą Państwa danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty z którymi współpracujemy, mianowicie w przypadku pracowników – podmiot serwisujący oprogramowanie kadrowe; osób odwiedzających stronę www i piszących do nas – podmiot obsługujący nasze serwery, skrzynkę e-mail (jedynie w zakresie przechowywania treści) oraz firma serwisująca strony internetowe.

W przypadku korzystania z serwisów internetowych, dane przetwarzane odrębni Administratorzy, w przypadku naszych fanpage’ów:
Facebook – Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin, IRELAND, phone: +0016505434800 fax: +0016505435325, datarequests@fb.com; https://www.facebook.com/help/contact/2032834846972583 – informacje o uzyskaniu danych; https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy – polityka prywatności.

Państwa dane nie podlegają u nas profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli nie są spełnione odpowiednie warunki określone w rozdziale 5 RODO. Przetwarzanie danych może zachodzić z serwisami pośredniczącymi w najmie, których siedziby znajdują się na terenie USA. W takim przypadku jest ono zgodne z prawem, gdyż Komisja Europejska zatwierdziła odpowiedni stopień ochrony w programie EU-US Privacy Shield.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądanie przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pragniemy poinformować, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. W przypadku niepodania danych, w niektórych sytuacjach nie będzie możliwości zrealizować Państwa żądania (np. w przypadku przetwarzania danych pracowniczych na podstawie przepisów prawa).